بلاگ

صفحه اول / بلاگ

در پروژه های ساختمانی، ریگری جرثقیل یکی از با اهمیت ترین کارهاست. در ایران، ریگر علاوه بر بازرسی و چک کردن اسلینگ ها و متعلقات باربرداری، وظیفه هدایت بار و علامت دادن به اپراتور جرثقیل را نیز بر عهده دارد. به منظور هدایت صحیح و ایمن اپراتور جرثقیل، ریگر بایستی علامتهای ریگری استاندارد جرثقیل را به خوبی شناخته و از آنها استفاده کند.

ادامه ...

در پروژه های ساختمانی، ریگری جرثقیل یکی از با اهمیت ترین کارهاست. در ایران، ریگر علاوه بر بازرسی و چک کردن اسلینگ ها و متعلقات باربرداری، وظیفه هدایت بار و علامت دادن به اپراتور جرثقیل را نیز بر عهده دارد. به منظور هدایت صحیح و ایمن اپراتور جرثقیل، ریگر بایستی علامتهای ریگری استاندارد جرثقیل را به خوبی شناخته و از آنها استفاده کند.

ادامه ...

در پروژه های ساختمانی، ریگری جرثقیل یکی از با اهمیت ترین کارهاست. در ایران، ریگر علاوه بر بازرسی و چک کردن اسلینگ ها و متعلقات باربرداری، وظیفه هدایت بار و علامت دادن به اپراتور جرثقیل را نیز بر عهده دارد. به منظور هدایت صحیح و ایمن اپراتور جرثقیل، ریگر بایستی علامتهای ریگری استاندارد جرثقیل را به خوبی شناخته و از آنها استفاده کند.

ادامه ...